Czym jest Świadectwo Energetyczne?

ec_pro_swiadectwa3 Jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, oświetlenia (w przypadku budynków użyteczności publiczej), wentylacji i klimatyzacji. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.
Świadectwo zawiera:
  • podstawowe dane dotyczące budynku i wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych (użyteczności publicznej) także energii na potrzeby oświetlenia oraz wskaźniki porównawcze,
  • wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania na energię.
Świadectwo energetyczne budynku to dokument, który przygotowany jest przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (wydane po zdanym egzaminie państwowym). Określa on zintegrowaną charakterystykę energetyczną budynku, na podstawie której następuje przyporządkowanie budynkowi właściwej klasy energetycznej. Charakterystyka energetyczna budynku jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Dla określenia zintegrowanej charakterystyki energetycznej zastosowano metodę odnoszenia cech/parametrów ocenianego budynku, do cech/parametrów budynku referencyjnego czyli budynku, który spełnia aktualne minimalne wymagania normowe stawiane budynkom (jest zbudowany wg obowiązujących norm i przepisów). Budynek referencyjny posiada takie same parametry wymiarowe jak budynek oceniany. Dane ilościowe charakterystyki energetycznej porównuje się z danymi określonymi dla budynku referencyjnego (porównawczego). Charakterystyka energetyczna ocenianego budynku i jej porównanie z danymi określonymi dla budynku referencyjnego są podstawą obliczania wskaźnika charakterystyki zintegrowanej, a z kolei wskaźnik ten wyznacza klasę energetyczną budynku.
Home Informacje Czym jest Świadectwo Energetyczne?