Interpretacja świadectwa

Górny wskaźnik(Ep) suwaka informuje nas o  zapotrzebowania na energię pierwotną , wskazując ilość energii która musi być wyprodukowana w źródle aby pokryć zapotrzebowanie  na ogrzewanie  i wentylację, zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, ewentualnie  na  instalację chłodzenia oraz oświetlenia. Wartość wskaźnika EP zależy od  nośnika energii (czyli gazu, oleju opałowego, węgla, biomasy, energii elektrycznej). Porównywany jest on z budynkiem określonym w Warunkach Technicznych. Rozbieżności między budynkiem ocenianym a budynkiem w WT stanowią wskazanie dla działań usprawniających i obniżających zapotrzebowanie energii.

Wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową  (EK) informuje  nas natomiast  o zapotrzebowaniu na energię przez budynek w tym również ogrzanie powietrza wentylacyjnego i przygotowania ciepłej wody użytkowej, ewentualnie  chłodzenia w domach wyposażonych w klimatyzację z uwzględnieniem sprawności systemu ogrzewania. Jest to energia za którą w rzeczywistości płacimy.

Koszt zakupu energii dla warunków rzeczywistych wyznaczyć można po przez:
Wartość wskaźnika EK pomnożyć przez powierzchnię ogrzewaną budynku, a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez koszt wytworzenia 1 Kwh energii.

Co w praktyce daje:
Roczny koszt zakupu  energii dla budynku  = Ek x  Pow. ogrzewana budynku x KOSZT wytworzenia 1 Kwh

Przykładowy koszt wytworzenia 1 kwh ciepła wygląda następująco:

  • Węgiel 0,15 zł/kwh
  • Gaz ziemny 0,20 zł/kwh
  • Gaz płynny 0,45 zł/kwh
  • Olej opałowy 0,28 zł/kwh

Na dane zamieszczone powyżej przyjmijmy przykładowe  świadectwa energetycznego  w którym, wskaźnik EK wynosi 130 kwh(m2/ rok), przy założeniu iż opalamy  kocioł gazem ziemnym i powierzchni budynku wynoszącej 100 m2 sposób obliczenia będzie wyglądał w ten sposób:
Roczny koszt zakupu  energii dla budynku  = 130 kwh(m2 rok) x 100 m2 x 0,2 zł/kwh = 2.600,00 zł.

Należy podkreślić iż wyliczony koszt zakupu energii wynika z przyjęcia do obliczeń warunków normatywnych,  może się on różnić od rzeczywistych kosztów w zależności od sposobu eksploatacji budynku, taryf dostawy danego źródła energii, bądź ceny zakupu np. węgla kamiennego. Wyliczony koszt nie uwzględnia między innymi  obniżania temperatury w pomieszczeniach pod nieobecność użytkowników, warunków atmosferycznych (temperatury zewnętrznej) mogących się  różnić od przyjętych do obliczeń (średniej temperatury zewnętrznej z lat poprzednich).

Skąd bierze się wartość  EP i EK?
Główne czynniki  wpływające na niską wartość wskaźników zawartych w świadectwie energetycznym zależą od stopnia  wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OŹE) głównie:

Energii promieniowania słonecznego:

  • zastosowanie kolektorów słonecznych typu; kolektor płaski,  kolektor próżniowy,  panelu fotowoltaicznego (PV) do wytwarzania energii elektrycznej
  • zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła (GWC) akumulującego energię słoneczną,  wykorzystywanego jako dolne źródło pompy ciepła lub do ogrzewania powietrza wentylacyjnego

Energii biomasy:

Pod pojęciem wykorzystania biomasy do celów energetycznych będziemy rozumieć spalanie produktów organicznych fotosyntezy; drewno i jego odpad, słoma, odpadki produkcji roślinnej lub rośliny energetyczne.

  • poprzez zastosowanie kominka z płaszczem wodnym wspomagającego  system ogrzewania wodnego/ system ciepłej wody użytkowej, kominka z systemem rozprowadzania powietrza (DGP).
  • zastosowanie kotła na  biomasę

Pompy ciepła:

Najwyższe współczynniki pod kontem świadectw osiąga się mając ogrzewanie związane z pompą ciepła.

Wewnętrzne źródła ciepła:

Im więcej emiterów ciepła takie   jak np urządzenia elektryczne,  tym mniej ciepła należy dostarczyć z zewnątrz  do ogrzania pomieszczenia . Na takiej zasadzie działa m.in. dom pasywny który jest optymalnie zaizolowany z zewnątrz natomiast ogrzewany jest tylko dzięki niewielkiej ilości energii dostarczanej z zewnątrz oraz  po przez ciepło wynikające z ? życia? jego mieszkańców.

Izolacyjność i przegrody zewnętrze:

Aby otrzymać dobre wyniki na świadectwie niewątpliwie należy również  stosować efektywne  materiały budowlane (np bloczki Ytong), okna o współczynniku  U<1,1( dla całego okna),  itp. materiały budowlano-izolacyjne. Dodatkowym plusem jest również duża ilość lokalizacji okien wysokoefektywnych na południowej ? najbardziej naświetlanej  przez słońce stronie świat.

Zwartość budynku:

Nie  od dziś wiadomo że budynki energooszczędne są proste w konstrukcji , bez zbędnych pięter,  minimalnej ilości mostków ciepła, prostych dachach i bez zbędnych   załamań przegród zewnętrznych.  Współczynnik A/V określający zwartość budynku winien być jak najniższy by pozytywnie wpływać na otrzymanie korzystnego Ep i Ek.

Reasumując powyższe informacje im więcej Odnawialnych Źródeł, kosztem tradycyjnych nośników energii , im bardziej   zwarty i zaizolowany i racjonalnie użytkowany obiekt  tym wyższa klasa energetyczna na świadectwie ( wskaźnik strzałki  Ep znajdujący się na zielonym polu suwaka), tańsza eksploatacja a przez to  większy koszt sprzedaży i najmu.