Wymogi sporządzania Certyfikatów Energetycznych

Wymogi sporządzania świadectw

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTIKI ENERGETYCZNEJ JEST WYMAGANE:

  • przy sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych lub lokali innego typu stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową,
  • przy wynajmie budynków, lokali mieszkalnych lub lokali innego typu stanowiących samodzielną całość techniczno - użytkową,
  • przy oddawaniu nowych obiektów do użytkowania.

Inwestor, oddając nowy obiekt do użytkowania winien dostarczyć do odpowiednich organów Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Obowiązkowym załącznikiem do wyżej wymienionych dokumentów jest świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wymóg sporządzania od 1 stycznia 2009 r. świadectw charakterystyki energetycznej wprowadza Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, która wdraża postanowienia Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 16 grudnia 2002 r.

 

OKRES WAŻNOŚCI ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. Właściciel budynku jest zobowiązany zapewnić opracowanie nowego świadectwa charakterystyki energetycznej jeżeli upłynął termin ważności poprzedniego lub jeżeli w wyniku przeprowadzonych w obiekcie robót budowlanych (np.: przebudowa, remont, docieplenie itp.) uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

 

OBIEKTY ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ŚWIADECTWA

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest wymagane dla budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie nad zabytkami,
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  • przemysłowych, gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię < niż 50 kWh/m2rok,
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.