Wzór świadectwa

Zawartość i wzór świadectwa

1. STRONA TYTUŁOWA ZAWIERA:
 •  datę ważności świadectwa oraz podstawowe dane o budynku (rodzaj budynku, adres, rok budowy, liczba lokali mieszkalnych/użytkowych, powierzchnia użytkowa);
 • cel wykonania świadectwa (budynek nowy, budynek istniejący, najem/sprzedaż, rozbudowa);
 • fotografię budynku
 • charakterystykę energetyczną (wartość wskaźnika EP rocznego zapotrzenowania na nieodnawialną enegię pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem ocenianego budynku);
 • graficzne porównanie wskaźnika EP dla ocenianego budynku z wartością referencyjną EP wynikającą z wymagań obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych);
 • dane dotyczące warunków klimatycznych, dla których określono charakterystykę energetyczną budynku (nazwa stacji klimatycznej);
 • dane dotyczące sporządzającego świadectwo (imię i nazwisko, adres, nr uprawnień budowlanych lub numer wpisu do rejestru);
 • datę wydania świadectwa oraz pieczątkę i podpis osoby sporządzającej świadectwo.
  2. STRONA NR 2 ZAWIERAJACA: 
 •  charakterystykę techniczno-użytkową (przeznaczenie budynku, powierzchnie użytkowe - mieszkalne i niemieszkalne, powierzchnia pomieszceń o regulowanej temperaturze, temperatury eksploatacyjne, kubatura, wskaźnik A/V, liczba użytkowników, opis osłony termicznej, opis i paramtery instalacji ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowanie ciepłej wody użytkowej i ewentualnie oświetlenia wbudowanego);
 • zestawienie wielkości obliczeniowego zapotrzebowania na energię uzytkową, końcową i pierwotną na poszczególne cele użytkowe wraz z podaniem procentowego udziału poszczególnych potrzeb energetycznych w zapotrzebowaniu sumarycznym).
 3. STRONA NR 3 ZAWIERAJACA:
 • uwagi w sprawie możliwości zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku;
  uwagi w sprawie możliwości zmieny w zakresie techniki instalacyjnej i źródła energii;
  uwagi w sprawie zmian ograniczjących zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku;
  uwagi w sprawie zmian organiczających zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody użytkowej;
  inne uwagi osoby sporządzjącej świadectwo charakterystyki energetycznej.

4. STRONA NR 4 ZAWIERAJACA OBJASNIENIA I DODATKOWE INFORMACJE.